นโยบายสิทธิส่วนบุคล

ข้อกำหนดการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้คุ๊กกี้

ข้อกำหนดการใช้งาน

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
ที่ตั้งสำนักงาน: สต๊อกโฮม, ประเทศสวีเดน
เลขทะเบียน: 556012-6293

การอ้างถึง “บริษัท” ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ให้หมายถึง Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ (เว็บไซต์) หากบริษัทต้องการหมายถึงเว็บไซต์เว็บใดเว็บหนึ่งหรือบริการอื่นๆ บริษัทจะอ้างถึงสิ่งนั้นไว้ ให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์หรือบริการอื่นซึ่งอ้างถึงข้อกำหนดการใช้งานนี้

ด้วยวัตถุประสงค์ของการให้บริการเว็บไซต์และข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ บริษัทยึดถือในกฎหมายของสวีเดน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการจัดตั้งกลุ่มบริษัทในประเทศต่างๆ แล้ว พึงทราบว่าหากบริษัทที่จัดตั้งขึ้นนั้นกฎหมายถือว่าเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว อาจนำกฎหมายในประเทศที่บริษัทเหล่านั้นจัดตั้งขึ้นมาบังคับใช้ในส่วนที่มีหลักเกณฑ์แตกต่างกันหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เพิ่มเติมขึ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าวปฏิบัติและยึดถือตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้

ถ้อยแถลงทางกฎหมาย

เนื้อหาไม่ว่าในส่วนใดๆ ในเว็บไซต์นี้ บริษัทเป็นผู้จัดทำเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทและอาจใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์การให้ข้อมูลเท่านั้น การทำสำเนาอาจกระทำได้ภายใต้ข้อกำหนดที่จะกล่าวถึงต่อไป

ด้วยการดาวน์โหลดไม่ว่าเนื้อหาส่วนใดจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้งานตกลงด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานนี้ หากผู้ใช้งานไม่ตกลงด้วย ก็ทำได้ด้วยการไม่ใช้เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าส่วนใดๆ จากเว็บไซต์

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อ เครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้า เป็นทรัพย์สินของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้รับอนุญาตจากบริษัท หรือบริษัทร่วมค้า

การใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทก่อน

การใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ต้องมีหลักฐานที่เหมาะสมเพียงพอว่ามีการยอมรับแล้ว

ข้อห้ามการใช้/การอนุญาตทำสำเนา

เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ ภาพกราฟฟิก เครื่องหมาย ไอคอน รูป คลิปเสียง และซอฟแวร์เป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือผู้ให้บริการข้อมูลแก่บริษัท และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสวีเดนและตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การใช้โดยไม่มีสิทธิ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาไม่ว่าส่วนใดในเว็บไซต์อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และ/หรือกฎหมายอื่น และอาจถูกดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาได้

ห้ามผู้ใช้งานทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา ขาย ขายต่อ หรือกระทำโดยประการอื่นซึ่งเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดๆของเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท ผู้ใช้งานอาจดาวน์โหลดสำเนาเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทได้เพียงหนึ่งฉบับด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหนึ่งเครื่อง โดยไม่เป็นการใช้เพื่อการพาณิชย์และเป็นการใช้เพื่อการภายในเท่านั้น

ผู้ใช้งานจะไม่แก้ไข ใช้ หรือย้ายข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ใดๆ และตกลงจะไม่ลบประกาศการอ้างลิขสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของของข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงว่าผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบในการป้องกันการทำสำเนาโดยไม่มีสิทธิ์ซึ่งเนื้อหาใดๆ และดำเนินการใดๆ อันเป็นการประกันว่าพนักงานและลูกจ้างในองค์กรของผู้ใช้งานหากมี จะได้ยึดถือปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้ด้วย

ผู้ใช้งานมีความรับผิดต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่นำมาบังคับใช้ บริษัทอนุญาตให้มีการคัดลอกเว็บไซต์ได้เท่าที่จำเป็นในระหว่างการเข้าดูเว็บไซต์ และอาจพิมพ์ข้อมูลเพื่อการใช้ส่วนบุคคลได้เป็นจำนวนพอเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลได้เท่านั้น การใช้งานในลักษณะอื่นไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้งานไม่อาจเชื่อมต่อเพื่อแสดงกรอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อหน้าเว็บเพจอื่นนอกจากหน้าโฮมเพจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

บริษัทไม่อนุญาตสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลความลับทางการค้า

ข้อสงวนการรับผิด

ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้จัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีข้อความการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย ซึ่งรวมถึงการรับประกันในเรื่องการซื้อขาย การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการรับประกันโดยวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ในกรณีที่เว็บเพจของบุคคลที่สามได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลบริษัทนั้น บริษัทไม่มีความรับผิดต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บเพจนั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงความเสียหายโดยไม่จำกัดจำนวนต่อการสูญเสียกำไร ความเสียหายต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ, ความเสียหายของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ข้อมูล หรือกระทั่งความเสียหายที่บริษัทเคยได้รับแจ้งว่าอาจเกิดขึ้นได้

บริษัทไม่รับประกันต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล, ข้อความ, ภาพกราฟฟิก, ลิ้งเชื่อมโยงหรืออุปกรณ์ใดที่อาจมีข้อมูลอยู่ บริษัทอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงไม่ว่าเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทไม่มีพันธะในการทำให้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

การส่งข้อมูลจากผู้ใช้งาน

บรรดาข้อมูล เนื้อหา หรือการสื่อสารใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้ส่งเข้ามาหรือโพสไว้ที่เว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่จำกัดสิทธิการใช้แต่เพียงผู้เดียว ปราศจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ยกเลิกเพิกถอนไม่ได้ เป็นข้อมูลที่มีสิทธิใช้ต่อได้โดยไม่จำกัด และไม่มีการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญหา (“ข้อมูลการสื่อสาร”) บริษัทไม่มีพันธะทางกฎหมายใดๆ ที่มีต่อข้อมูลการสื่อสารดังกล่าว

บริษัทสามารถเปิดเผย ทำสำเนา จำหน่าย รวบรวม และ/หรือใช้ด้วยวิธีการใดซึ่งข้อมูลการสื่อสาร ซึ่งรวมไปถึงข้อมูล รูปภาพ เสียง ข้อความ และข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในข้อมูลการสื่อสารนั้น ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การพาณิชน์ ถ้าผู้ใช้งานได้มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลมายังเว็บไซต์นี้หรือโดยวิธีการใดๆ มายังบริษัท โดยข้อกำหนดการใช้งานนี้ ถือว่าผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบริษัทเพื่อประโยชน์ในการประเมินข้อมูลของผู้ใช้งานและเพื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศที่สามและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายประเทศสวีเดนและผู้ใช้งานอาจติดต่อบริษัทได้ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีความไม่ถูกต้องหรือกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ใช้งานไม่อาจส่งข้อมูลใดๆ ที่อาจมีลักษณะเป็นการรุกล้ำหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใด หรือข้อมูลอันอาจมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขายหรือเป็นข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม บริษัทมีสิทธิที่จะลบข้อมูลเมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เข้าลักษณะดังกล่าว และบริษัทสงวนสิทธิในการห้ามผู้ใช้งานนั้นในการใช้เว็บไซต์หรือบริการได้

สำหรับการใช้บริการของบุคคลที่สาม เช่น เฟสบุ๊ค เป็นต้น ข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าวก็อาจนำมาบังคับใช้ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น การประกาศใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเฟสบุ๊ค คือ “ถ้อยแถลงสิทธิและความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่สมาชิกและผู้ใช้งานของเฟสบุ๊คต้องปฏิบัติตามนั้น บริษัทขอแนะนำว่าผู้ใช้งานควรที่จะอ่านข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย

ข้อกำหนดอื่น

บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่ว่าเวลาใดโดยการแก้ไขเว็บไซต์หน้านี้บริษัทสงวนสิทธิ์การใช้ดุลพินิจในการ (1) โต้แย้งถ้อยแถลงทางกฎหมายนี้ (2) ติดตามและลบข้อมูล และ/หรือ (3) หยุดการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าเวลาใดโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบก่อน

กรณีใดที่ถ้อยคำ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดของถ้อยแถลงทางกฎหมายฉบับนี้เป็นอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผล หรือตกเป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าถ้อยคำ เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นที่เหลือยังมีความสมบูรณ์และใช้บังคับได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นข้อมูลความลับตลอดเวลา เป็นการเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการใช้ความระมัดระวังอย่างสมควรที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัท

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งเป็นการควบคุมการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกชน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) และปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งผู้ใช้งานได้ให้แก่บริษัท หรือบริษัทได้รับจากผู้ใช้งาน

บริษัท หรือองค์ในเครือที่เกี่ยวข้อง ที่จะกล่าวถึงต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะกล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูล - ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมไปถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ซึ่งผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัท อาจมีการดำเนินการได้ทั้งโดยวิธีการธรรมดาและโดยระบบคอมพิวเตอร์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ จะมีการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ (1) เพื่อการบริหารจัดการคำร้องจากผู้ใช้งานหรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้ใช้งาน (2) เพื่อจัดหาข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องกับคำร้องหรือข้อตกลง (3) เพื่อติดตามผลการส่งเสริมการขายและลูกค้า และ (4) เพื่อการพัฒนาการขาย/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นการดำเนินการโดยบริษัท ด้วยการส่งข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานตกลงและให้ความยินยอมตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวและในข้อกำหนดการใช้งาน

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีการลงทะเบียนหมายเลขไอพีของเครื่องที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์นั้น บริษัทจะใช้หมายเลขไอพีในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท (หมายเลขไอพีหนึ่งๆ เป็นหมายเลขที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าบางครั้งอาจมีการระบุการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งาน และเป็นการดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมค้นเว็บไซต์ของผู้ใช้งานในแต่ละครั้งที่มีการเข้าชมเว็บไซต์) ซึ่งการประเมินดังกล่าวอาจรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามการใช้เว็บไซต์เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทในการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะผู้ใช้งานแต่ละคน เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานได้ผลดีที่สุด และเพื่อตรวจวัดความถี่ของการใช้งาน การดำเนินการดังกล่าวอาจนำมาใช้กับบัญชีผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานเปิดไว้กับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินการวิเคราะห์เชิงสถิติในข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้ด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว

หากผู้ใช้งานได้มีการให้ไว้โดยสมัครใจซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะที่อ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้งาน (ยกตัวอย่าง เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใช้งาน เป็นต้น) ถือว่าผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการเกี่ยวข้อข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (และในการแจ้งการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้พร้อมด้วยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว) การขยายการให้ความยินยอมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

บริษัทจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม เช่น หุ้นส่วน หรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเป็นไปเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้อาจมีการส่งต่อไปยังบุคคลซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน และ/หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศทั้งในและนอกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ผู้ใช้งานพึงระวังตามคำเตือนเมื่อต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการดูแลการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งานของผู้ใช้งานเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการยอมรับถึงความเสี่ยงดังกล่าวของผู้ใช้งาน

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการอยู่ หรือผู้ใช้งานเชื่อว่าข้อมูลที่บริษัทดำเนินการอยู่นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้งานควรติดต่อบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในท้องที่นั้น ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน บริษัทจะเคารพต่อสิทธิดังกล่าวมากที่สุดเท่าที่จะพึงเป็นได้เพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายที่มีบริษัทมี

ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ติดต่อบริษัทได้ที่ ตู้ปณ. 200, 10123 สต๊อกโฮล์ม หรือโดยทางอีเมล info@sca.com

การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

โดยการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้และโดยการเข้าและใช้เว็บไซต์ของบริษัท เป็นอันถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้คุ๊กกี้ ผู้ใช้งานยังอาจให้ความยินยอมการใช้งานคุ๊กกี้ของบริษัทโดยการตั้งค่าการใช้งานที่โปรแกรมค้นเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

การส่งข้อมูลของผู้ใช้งาน

บริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้งานโพสข้อมูล ความเห็น หรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์ของบริษัท เครือข่ายสังคม หรือบริการออนไลน์อื่นๆ ได้ โดยเป็นไปเพื่อความสะดวกในการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้เกี่ยวกับการส่งข้อมูลจากผู้ใช้งานที่กำหนดไว้ในถ้อยแถลงทางกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ผู้ใช้งานไม่ส่งข้อมูลใดแก่บริษัทซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น เว้นแต่ผู้ใช้งานจะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น

An error occured, please try again later.
Loading...