ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Drypers Website และ Drypers Club

ข้อตกลงและข้อบังคับการใช้บริการ Drykpers Websit และ Drypers Club (รวมไปถึง Drypers Forum)


โปรดอ่านข้อตกลงและข้อบังคับนี้อย่างรอบคอบ ข้อตกลงเหล่านี้เป็นสัญญาที่ครอบคลุมการใช้บริการของ Drypers Website, www.drypres.co.th และ Drypers Club (รวมไปถึง Drypers Forum)

โดยการใช้บริการ Drypers Website และหรือ การเข้าร่วม Drypers Club และ การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นใน Drypers Forum นั้น ท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และท่านต้องติดตามการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของกฎข้อบังคับอยู่เสมอ เนื่องจากเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับต่างๆ ตามความเหมาะสม

เมื่อท่านได้แสดงความคิดเห็นลงบน Drypers Forum ท่านต้องยอมรับและทำตามกฎของเว็บไซต์ โดยท่านต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช้บริการที่เป็นอันตราย คุกคาม ต่อสินค้า บุคคล องค์กร หรือ ผู้ปฏิบัติงานใน Forum

รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ

ท่านสามารถใช้บัญชีการใช้บริการ Website แต่เพียงผู้เดียว และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บริการ Website ในนามของท่านได้

กิจกรรมและโปรโมชั่น

ข้อมูลของรางวัลและวิธีการเข้าร่วมการแข่งขันและรางวัลต่างๆ จะแจ้งให้ทราบผ่าน Drypers Website ตามกฎข้อบังคับของเว็บไซต์ โดยข้อมูลของการแข่งขันและโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึง ข้อมูลของรางวัล วิธีการเข้าร่วมแข่งขันและรางวัลที่จะนำมาแจก จะมีการแจ้งผ่าน Drypers Website ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละการแข่งขันหรือแต่ละโปรโมชั่น

Links

เราอาจมีการนำเสนอเว็บไซต์อื่นๆ บนหน้าเว็บของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์อื่นๆ ท่านจะต้องอ่านกฎข้อบังบังคับและนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ โดยละเอียด และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ ตามที่ปรากฎ

เนื้อหาของท่าน

หากท่านใช้เนื้อหาในพื้นที่สาธารณะของบริการหรือในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันที่พร้อมให้บริการแก่บุคคลอื่นที่ท่านเลือก ท่านจะต้องให้การยินยอมว่า Drypers Website และเว็บไซต์ต่างๆ ของ Drypers (รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นและการแข่งขัน) Drypers Forum หรือ SCA Hygiene Thailand Limited ที่ท่านได้แบ่งปันเนื้อหาด้วยนั้นสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้

เมื่อท่านให้บุคคลอื่นเข้าถึงเนื้อหาของท่านบนบริการ แสดงว่าท่านให้สิทธิ์แก่ SCA Hygiene Thailand Limited ในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ส่ง และติดต่อสื่อสารกับเนื้อหานั้นในการเชื่อมต่อกับบริการตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่ Drypers Website หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ของ Drypers มีไว้ให้ รวมไปถึง นิตยสาร Drypers ด้วย

    ท่านต้องรับผิดชอบและยอมรับต่อข้อความหรือเนื้อหาต่างๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับ Drypers Website หรือเว็บไซต์ต่างๆ ของ Drypers ดังนี้
  • ท่านต้องไม่ละเมิดสิทธิ หรือ ความเป็นส่วนตัว หรือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ ของบุคคลที่สาม และ
  • ท่านต้องยอมรับว่า หากมีการนำเนื้อหาของท่านมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับ Drypers Website และ เว็บไซต์ต่างๆ ของ Drypers และ Drypers Club จะต้องไม่มีข้อผูกมัดและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านต้องยอมรับว่าจะไม่ใช้คำหยาบคายหรือภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาที่อาจจะหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ก้าวล้ำต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคุลอื่น เป็นภัยหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ท่านอื่น (รวมไปถึง สมาชิกท่านอื่นๆ หรือผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกหรือบุคคลที่สาม) และต้องไม่มีเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ใดๆ ในทางธุรกิจของ SCA Hygiene Thailand Limited หรือเป็นการปฏิบัติที่เป็นความผิดทางอาญา หรือก่อให้เกิดความผิดทางแพ่ง หรือ ละเมิดต่อกฎหมายท้องถิ่น ทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ

ท่านจะต้องยอมรับว่า จะไม่แสดงความคิดเห็นหรือใช้เนื้อหาที่ถือเป็นอีเมลล์ขยะ หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ การเผยแพร่ รวมไปถึงการไม่เชื้อชวนหรือชักชวนผู้ใช้ท่านอื่นมาทำการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SCA Hygiene Thailand Limited

SCA Hygiene Thailand Limited มีสิทธิ์ที่จะทำการลบ หรือแก้ไขบางข้อความโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ หากสิ่งนั้นขัดต่อกฎข้อบังคับของเว็บไซต์

การตรวจสอบ

ท่านต้องยอมรับและรับทราบว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดย SCA Hygiene Thailand Limited ให้เป็นผู้บริหาร จัดการ Drypers Website นั้น มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อความ เนื้อหาใดๆ ของท่าน และมีสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธข้อความ เนื้อหาของท่านตามดุลยพินิจ

การใช้งาน Drypers Website และ Drypers Club (รวมถึง Drypers Forum)

ท่านต้องยอมรับว่า การเข้าใช้งาน Drypers Website และ Drypers Club (รวมถึง Drypers Forum) นั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

ท่านต้องยอมรับว่า จะไม่ทำลาย หรือ แทรกแซงการทำงานของ Drypers Forum หรือ การสนทนา หรือ คำถาม หรือ คำตอบใดๆ ในพื้นที่ของ Drypers Website และต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือชักจูง โน้มน้าวด้วยข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ด้วย Drypers Website หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Drypers

เนื้อหาที่ปรากฏใน Drypers Website

SCA Hygiene Thailand Limited ไม่ได้รองรับ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ หรือ เห็นด้วยกับข้อความใดๆ ในเว็บไซต์ โดยข้อความ เนื้อหานั้นๆ เป็นความคิดเห็นที่ผู้ใช้แสดงความเห็นใน Drypers Forum หรือ การสนทนา โต้เถียงใดๆ ในพื้นที่ของ Drypers Website เท่านั้น SCA Hygiene Thailand Limited ไม่ได้ยืนยันว่า เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏใน Drypers Website นั้น เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์และไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าเนื้อหาเหล่านั้นจะไม่ถูกนำไปใช้อย่างอิสระโดยผู้ใช้ท่านอื่น

ข้อมูลต่างๆ ใน Drypers Website นั้น ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ มีเครื่องหมายการค้า และ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ เป็นเว็บไซต์ที่มีลิขสิทธิถูกต้อง เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นก็เพื่อการนำไปใช้ส่วนตัวของผู้ใช้เท่านั้น

ท่านต้องไม่นำเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ไปใช้ในเชิงพานิชย์ หรือ ใช้เพื่อการประกาศโฆษณาต่างๆ หรือส่งต่อ เผยแพร่ ทำซ้ำ ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เท่านั้น

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านต้องยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ SCA Hygiene Thailand Limited และพนักงานทั้งหมดของเรา ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและผู้แทน โดยพวกเขาจะไม่มีส่วนใดๆ ในการเรียกร้องสิทธิ หรือ การชำระหนี้สินของท่าน (รวมถึงค่าธรรมเนียม) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหา ข้อความจาก Drypers Website โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของเว็บไซต์ หรือจากการกระทำของบุคคลที่สามที่เข้ามาใช้งานระบบโดยใช้ข้อมูลของท่าน

ท่านต้องยินยอมว่า SCA Hygiene Thailand Limited ไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบหรือแสดงความรับผิดใดๆ แทนท่าน

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

Drypers Website เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ปรากฎ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ต่อสินค้า หรือบริการที่เข้าถึงได้ หรือ ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ โดย SCA Hygiene Thailand Limited แต่ไม่รวมถึง การรับประกันของการซื้อ-ขาย การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือสิ่งใดๆ ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่คำนึงการตรวจสอบของเนื้อหาหรือรายการใดๆ ใน Drypers

Website ของ SCA Hygiene Thailand Limited ที่ได้เลือกดำเนินการ SCA Hygiene Thailand Limited จะไม่รับผิดชอบในการคัดกรอง แก้ไขบทความหรือควบคุมเนื้อหาใดๆ และท่านต้องยอมรับว่า เนื้อหาเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ผิดกฎ ไม่ถูกต้องตามหลัก ล่วงละเมิด ไม่สุภาพหรือเป็นที่น่ารังเกีบจ SCA Hygiene Thailand Limited จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาต่างๆ ใน Drypers Website ของท่านและอาจทำการแก้ไข หรือลบเนื้อหานั้นตามที่เห็นสมควร

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านควรต้องเข้าชม Drypers Website ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และ Drypers Website และบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ ลบหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ หรือยกเลิกสัญญาตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ท่านต้องไม่เรียกร้องใดๆ ต่อ SCA Hygiene Thailand Limited และ Drypers Website จากเนื้อหาทั้งหมดของ Drypers Website โดยเป็นไปตามกฎความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

คะแนนสะสม Drypers

Drypers จะมีรหัสเฉพาะอยู่บนห่อบรรจุผ้าอ้อม โดยรหัสนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสงวนสิทธิ์ในการแลกเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก Drypers Club เท่านั้น และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานการซื้อของท่าน หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ให้ถือว่าการตัดสินใจของ SCA Hygiene Thailand Limited เป็นที่สิ้นสุด

การชำระเงิน

การชำระเงินสำหรับสินค้าที่สั่งจากเว็บไซต์ดรายเพอร์สจะต้องชำระเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตก่อนจะดำเนินการตามการสั่ง คะแนนสะสมดรายเพอร์ส รหัสเฉพาะดรายเพอร์สะอยู่บนห่อผ้าอ้อมดรายเพอร์สทุกห่อ รหัสเฉพาะไม่สามารถยกให้ท่านอื่นได้และสามารถใช้แลกของรางวัลโดยสมาชิกชมรมดรายเพอร์สที่ซื้อสินค้าดรายเพอร์สโดยใช้รหัสเฉพาะเพื่อการใช้ส่วนบุคคล เรามีสิทธิ์ในการร้องขอหลักฐานการซื้อ หากมีการโต้แย้งใดๆ คำตัดสินจากบริษัท SCA Hygiene Thailand Limited ถือว่าเป็นที่สุด

การจัดส่ง และการขนส่ง

การขนส่งจะใช้เวลาประมาณ 14 วัน ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับความเสี่ยงต่อการสูญหาย การขโมย หรือความเสียหายต่อสินค้าเองเมื่อสิ้นค้าถูกนำส่งแล้ว เมื่อมีการสั่งสินค้า สินค้าทุกอย่างจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่ง หากสินค้าที่ท่านสั่งไม่มีในคลังสินค้าของเรา ท่านจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน หากท่านสั่งสินค้ามากกว่า 1 ชนิด เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่เรามีในคลังสินค้าและคืนเงินค่าสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้าให้ท่าน

สินค้ามีตำหนิหรือเสียหาย

สินค้ามีตำหนิหรือเสียหายที่ผู้ซื้อได้รับสามารถเปลิ่ยนได้หรือคืนเงินเต็มจำนวนด้วยวิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่ท่านได้ชำระไว้ อย่างไรก็ตามสินค้าจะต้องส่งคืนมาที่เราภายใน 30 วันจากวันที่ยืนยันการสั่งสินค้าหรือภายในระยะเวลาที่มีการรับประกันตามกฎหมาย สิ้นค้านั้นจะต้องส่งคืนมายังที่อยู่ที่ทำการจัดส่งที่ระบุในเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ กรุณาแนบคำอธิบายสั้นๆถึงความผิดพลาดมาพร้อมกับสินค้าที่ส่งคืนด้วย

การส่งคืนสินค้า

การส่งคืนสินค้าจะต้องส่งคืนไปยังที่อยู่ที่ทำการจัดส่งที่ระบุอยู่ด้านล่างของเอกสารการยืนยันการสั่งซื้อ และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าด้วยตัวเอง ชมรมดรายเพอร์สให้สิทธิ์ในการคืนสินค้ามาที่เราภายใน 14 วันในสภาพดั้งเดิม สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อสินค้าที่จะถูกส่งมาให้เราหากว่าสินค้านั้นหรือหีบห่อที่บรรจุสินค้ามาถึงเราในสภาพที่เสียหาย หากเกิดกรณีเช่นนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินให้แก่ท่าน คำอธิบายสินค้า เว็บไซต์ดรายเพอร์สและเครือข่ายพยายามที่จะทำให้ถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัท SCA Hygiene Thailand Limited ไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้าหรือเนื้อหาอื่นๆของเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ทันสมัยและปราศจากข้อผิดพลาด หากสินค้าจากบริษัท SCA Hygiene Thailand Limited ไม่เป็นอย่างเช่นอธิบาย วิธีแก้ไขของท่านวิธีเดียวคือการส่งสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้คืนแก่บริษัท

An error occured, please try again later.
Loading...